Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων (2020-2025) αναπτύσσει ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας με διαδικτυακές πλατφόρμες για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών, κάνοντας συστάσεις για την πρόληψη των επιβλαβών πρακτικών, και δρομολογεί ένα ενωσιακό δίκτυο για την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Το ποσοστό των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν βιώσει βία από έναν σύντροφο ανέρχεται στο 22%, αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενσωματώνει τη δυνατότητα εφαρμογής της σύμβασης για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και, σε περίπτωση που επιλεχθεί κάτι τέτοιο, μπορούν να εξεταστούν συγκεκριμένοι παράγοντες που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών ή των ηλικιωμένων και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη αυτής της βίας.

European Union Flag

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

European Commission. (2020). Striving for a Union of Equality. Gender Equality Strategy (2020-2025). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

European Commission. (2020). Victims’ Rights: New Strategy to empower victims. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168 

European Commission. (2021). What is gender-based violence? Retrieved from https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en#forms-of-gender-based-violence 

Council of Europe. (2020). Istanbul Convention. Action against violence against women and domestic violence. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

World Health Organization – WHO. (2017). Violence against women. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 

Βιβλιογραφία

European Commission. (2020). Striving for a Union of Equality. The Gender Equality Strategy 2020-2025. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

Council of Europe. (2020). Istanbul Convention. Action against violence against women and domestic violence. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home