EU-kommisjonen vil i sin likestillingsstrategi (2020-2025) utvikle et nytt rammeverk for samarbeid med nettplattformer for å håndtere nettbasert vold mot kvinner, de vil fremme en anbefaling om forebygging av skadelig praksis, samt lanserer et EU-nettverk for forebygging av kjønnsbasert vold og vold i hjemmet» (EU-kommisjonen, 2020). Prevalensraten på 22 % av kvinner i EU som har opplevd partnervold samsvarer i stor grad med undersøkelser utført av Verdens helseorganisasjon.

Istanbul-konvensjonen inkluderer muligheten for å anvende konvensjonen på alle ofre for vold i hjemmet, og i tilfelle de velger å gjøre dette, kan de vurdere spesifikke faktorer knyttet til vold i hjemmet mot barn eller eldre, og vedta tilstrekkelige tiltak for å forhindre at slik vold skjer (Europarådet, 2020).

European Union Flag

Referanser og linker

EU-kommisjonen [European Commission] (2020). Streben for en likestillingsunion. Likestillingsstrategien 2020-2025 [Striving for a Union of Equality. The Gender Equality Strategy 2020-2025]. Hentet fra https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

EU-kommisjonen [European Commission] (2021). Hva er kjønnsbasert vold? [What is gender-based violence?]. Hentet fra https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en#forms-of-gender-based-violence

Europarådet [Council of Europe] (2020). Istanbul-konvensjonen. Aksjon mot vold mot kvinner og vold i hjemmet [Istanbul Convention. Action against violence against women and domestic violence]. Hentet fra https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Verdens helseorganisasjon – WHO (2017). Vold mot kvinner [Violence against women]. Hentet fra https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women