Πώς χρηματοδοτήθηκε το έργο REVAMP;

Το REVAMP χρηματοδοτήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ecorys, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
KA203 Grant Agreement Number: 2019-1-UK01-KA203-061608.


Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus+ logo