REVAMP Logo

REVAMP-prosjektet tilbyr et innovativt opplæringsmateriell for helsepersonell og samarbeidspartnere med sikte på å øke kunnskapen og bevisstheten om intim partnervold og misbruk (IPVM), samt bedre omsorgen for overgrepsutsatte, mulige ofre og involverte parter i etterkant av IPVM i en felleseuropeisk kontekst.

IPVM kan påvirke helsen, trivselen og forventet levealder betydelig for kvinner, menn, ikke-binære og barn fra alle kulturer, samfunn, seksuelle orienteringer og aldersgrupper. Vi anser beskyttelse mot vold og overgrep som en grunnleggende rettighet for den enkelte.

Selv om lovgivningen og politikken i partnerlandene vil variere, funderes prosjektet på grunnleggende prinsipper for beskyttelse av enkeltpersoner mot skade gjennom IPVM som er felles i alle partnerland. Disse felles prinsippene vil veilede dette opplæringsmaterialet. Vi erkjenner at kulturelle og samfunnsmessige holdninger til IPVM kan medføre urettferdig vurdering og fordommer mot ofre for vold og misbruk. Disse holdningene kan noen ganger undergrave politikk og lovgivning. Likevel mener vi at hver enkelt har rett til å bli beskyttet av loven, og at slike vurderinger på ingen måte skal forringe juridiske definisjoner og beskyttelser.

Vi mener at gode og tilgjengelige helsetjenester kan være livsforbedrende og livreddende for IPVM-utsatte og mulige ofre. Det er viktig at helsepersonell og samarbeidspartnere gjenkjenner tegn på IPVM og er rustet til å gi adekvat hjelp. Tidlig intervensjon kan forbedre individets helse- og livskvalitet.

Konfidensialitet ved avsløring av utsatte og mulige ofre for IPVM kan i enkelttilfeller overstyres av behovet for å dele informasjon dersom risiko for skade er identifisert. Beskyttelse av barn mot skade og vold i nære relasjoner vil alltid ha høyeste prioritet.

V 0.3 07/01/2022